PENYELIDIKAN PRA-U 2011

Wednesday, May 16, 2012

PEPERIKSAAN AKHIR PENGGAL 1 - STPM [GEOGRAFI KERTAS 1 ]


Jawap empat soalan sahaja.

1.      a) Nyatakan tiga aspek perbezaan antara ekuinoks dan solstis.                                       [5]
b) Terangkan kesan kecondongan paksi bumi terhadap penerimaan bahangan matahari     [8]
c)  Huraikan empat pengaruh tenaga suria terhadap aktiviti manusia.                                 [12]

2.      a) i.  Apakah yang dimaksudkan dengan plat tektonik                                                        [3]
    ii. Labelkan lima plat tektonik di atas peta dunia yang disediakan.                                 [5]
b) Jelaskan proses-proses pergerakan plat tektonik                                                          [9]
c) Huraikan kesan gempa bumi terhadap alam sekitar fizikal dan manusia.                         [8]

3.      a) Berdasarkan peta 1 Lembangan Sungai  Mesra yang berskala 1: 50 000,
            i.    Apakah yang dimaksudkan dengan garisan kontur?                                           [3]
            ii.   Nyatakan  tiga ciri fizikal dan tiga ciri budaya  yang terdapat pada peta.              [3]
            iii.  Kira kecerunan poin   X (345 m)  dengan  poin Y.                                               [3]
            iv.  Dengan menggunakan skala tegak yang sesuai, lukis keratan rentas  pada sepanjang
                  garisan utaraan 27                                                                                            [8]
            v.   Beri cadangan guna tanah yang sesuai bagi kawasan peta tersebut.                      [8]                                                     
 ATAU
      
        b) i.   Apakah yang dimaksudkan dengan hanyutan pantai.                                           [4]
           ii.   Terangkan punca-punca utama pertambahan bekalan bahan mendak yang terdapat
                  dipinggir pantai.                                                                                                [9]
          iii.   Jelaskan kepentingan penebusgunaan tanah kawasan pinggir pantai terhadap aktiviti
                manusia.                                                                                                             [12]

4. a)  Terangkan kaedah,
            i.   mengukur  suhu maksimum  dan minimum.                                                          [5]
             ii.  mengukur julat suhu harian.                                                                                [3]
            iii.  mengukur hujan tahunan                                                                                    [3 ]   
b)  Namakan alatan untuk menyukat suhu, hujan, kelembapan bandingan dan tekanan udara.[4]
c)  Huraikan faktor-faktor  yang  mempengaruhi  taburan  suhu   secara  mendatar  yang  tidak
     seragam di permukaan bumi.                                                                                       [10]

5.    Berdasarkan gambar rajah di atas,
a)      Apakah yang dimaksudkan dengan  fenomena cuaca dan iklim di atas?              [5]
b)      Terangkan proses I, II dan III.                                                                            [10]
c)      Jelaskan kesan-kesan fenomena  cuaca dan iklim di atas terhadap persekitaran fizikal 
     dan manusia setempat.                                                                                           [10]

6.  a) Apakah yang dimaksudkan dengan tekanan udara ?                                                 [5]
     b) Lukis gambar rajah yang sesuai serta  huraikan  mekanisma kejadian bayu darat  dan bayu laut. [10]  
     c) Huraikan kesan perubahan cuaca ekstrim terhadap kehidupan manusia.                       [10]

7. a) Nyatakan kandungan juzuk bukan gas di atmosfera                                                [5]
    b) Huraikan punca menyebabkan berlakunya fenomena jerebu.                                        [10]
    c) Terangkan langkah-langkah yang boleh dilaksanakan bagi mengurangkan kesan  jerebu.[10]     

8. Jadual 3 menunjukkan min suhu dan jumlah hujan bulanan pada tahun 2004 di stesen kaji cuaca X.
Jadual 3: Min suhu dan jumlah hujan bulanan pada tahun 2004 di stesen kaji cuaca X
        Bulan Pembolehubah
J
F
M
A
M
J
J
O
S
O
N
D
Suhu (° C)
25
26
24
23
21
20
20
20
24
24
23
23
Hujan (mm)
40
60
130
210
160
50
20
30
40
60
110
80

a)        Lukis graf yang sesuai bagi menunjukkan pola taburan min suhu dan jumlah hujan bulanan pada tahun 2004 di stesen kaji cuaca X.                                                                                          [12]
b)        Jelaskan pola hubungan antara kedua-dua pembolehubah tersebut.                                 [5]
c)        Huraikan kesan hubungan antara kedua-dua pembolehubah tersebut terhadap aktiviti pertanian.[8]

 
Peta 2  untuk menjawab soalan 3a.
Peta 2.   Lembangan Sungai Mesra.


Peta Dunia untuk menjawab soalan 2aii.


No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...