PENYELIDIKAN PRA-U 2011

SELAMAT DATANG. ANDA SEDANG MENGIKUTI BLOG PAGAR MUSEH

Friday, October 24, 2014

MODUL SOALAN STPM 2014 KEDAH : 942/3

BAHAGIAN A : ALAM SEKITAR FIZIKAL
( 20 Markah)

SKEMA JAWAPAN

1a)  Berdasarkan  gambar di atas,
i.   nyatakadua aktiviti manusia yang dijalankan.                                                      [2m]

-    Penanaman sayuran.
-    Pembangunan infrastruktur ( jalan raya, petempatan )
-    Lain-lain yang sesesuaian di tanah tinggi.

1m bagi setiap isi. Maksima: 2mii.  apakah kesimpulan anda berkaitan dengan aktiviti yang dijalankan dalam gambar tersebut?                                                                                                                    [2m]

-    Kegiatan petanian intensif di kawasan tanah tinggmenyebabkan peningkatan hakisan tanih dan pergerakan jisim yang akibatnya  memusnahkan ekosistem di kawasan berkenaan.b) Jelaskan dua impak kepada ekosistem tanah tinggi akibat aktiviti  manusia
berkenaan.                                                                                                                       [4m]

-    Kemusnahan kepelbagaian biologi.
-    Hakisan tanih
-    Peningkatan pergerakan jisim tanih.
-    Kemunduran kesuburan tanih.
-    Gangguan  kawasan tadahan air.

Mana-mana 2isi + huraian = 2m, maksima 4m.cHuraikan dua langkah bukan kestrukturan yang dapat membantu memulihara
ekosistem  tanah tinggi.                                                                                                   [4m]

-    Perundangan
-    Pendidikan
-    Kempen

Mana-mana 2isi + huraian = 2m, maksima 4m.2aApakah yang dimaksudkan dengan saling kebergantungan antara sistem ?                   [2m] Sesuatu sistem saling berhubung kait dan berinteraksi antara satu sama lain kearah
keseimbangan ekosistem.

b) Jelaskan dua kesan letusan gunung berapi terhadap alam sekitar fizikal.                     [4m]

-    Hutan terbakar  - memusnahkan habitat flora dan fauna atau ekosistem  hutan.
-    Hutan terbakar – asap - jerebu
-    Letusan gunung berapi gegaran kuat gerakan jisim @ tanah runtuh.
-    Letusan gunung berapi di dasar laut- Tsunami atau ombak besar
-    Lava yang panas  – meningkatan suhu tempatan @ sekitar
-    Pembebasan gas sulfur, nitrogen dan karbon dioksida – hujan asid.

Mana-mana 2isi + huraian = 2m, maksima 4m.
c)  Bagaimanakaaktiviti penyahhutanan boleh mengganggu sistem atmosfera ?            [4m]

-    Peningkatan suhu setempat.
-    Peningkatan gas karbon dioksida.
-    Pengurangan wap air di atmosfera / udara kering /kelembapan rendah
-    Tiupan angin bertambah kencang.


Mana-mana 2isi + huraian = 2m, maksima 4m.

BAHAGIAN B : ALAM SEKITAR MANUSIA
( 20 Markah)
SKEMA JAWAPAN

3a) Apakah yang dimaksudkan dengan sumber air yang berkualiti?
Sumber air yang berkualiti merujuk kepada sumber air sungai/ tasik/ kolam/ paya yang tidak tercemar dari segi bau/ rasa/ warna/ suhu air dan kandungan BOD/ kimia / terampai/ bakteria.                                                                                                        [2m]


b) Bagaimanakah aktiviti penerokaan tanah boleh menjejaskan kualiti sumber air kawasan sekitar.

Isi Utama
Huraian
Markah
b1          Aktiviti
pertanian
Penggunaan  baja  kimia  dan  racun  serangga  menyebabkan
kemerosotan kualiti sumber air.
Cth: Tanah Tinggi Cameron Highland
Penerokaan  tanah  untuk  pertanian  perladangan  melibatkan kerja-kerja pembersihan hutan secara besar-besaran. Berlaku hakisan dan pemendapan apabila hujan turun Air hujan membawa   kelodak   masuk   ke   dalam   sungai.   Cth   RPW:
JENGKA, KESEDAR, DARA

2

b3     Pembinaan
empangan  hidro elektrik
Penebangan dan pembersihan tanah untuk bina jalan dan tapak
stesen menjejaskan kualiti air.
Berlaku  hakisan  dan  pemendapan  apabila  hujan  turun.    Air hujan membawa kelodak masuk ke dalam sungai.
Cth empangan : Bakun dan Pergau

2
b4 Aktiviti
pembalakan
Pembalakan tidak terkawal dan pembalakan haram.
Kerja-kerja pembinaan jalan pengangkutan kayu balak merosakkan kepelbagaian biologi.
Berlaku hakisan dan pemendapan apabila hujan turun. Air hujan membawa kelodak masuk ke dalam sungai.2
b5     Pembinaan
infrastruktur
Lebuh    raya,    jalan    raya,    kabel    elektrik,    saluran    paip
menyebabkan kemusnahan sumber air.
Berlaku  hakisan  dan  pemendapan  apabila  hujan  turun.    Air hujan membawa kelodak masuk ke dalam sungai.
2
b6     Pembinaan
petempatan atau perumahan dan tapakbina
bandar serta industri
Pembinaan kawasan petempatan atau perumahan menyebabkan
hutan ditebang untuk dijadikan kawasan tapakbina.
Huta dijadikan   tapakbina   banda da industri   seperti pembinaan bandar baru dan estet perindustrian.
Berlaku  hakisan  dan  pemendapan  apabila  hujan  turun.    Air hujan membawa kelodak masuk ke dalam sungai.2
b7          Aktiviti
pelancongan
Hotel, resort dan chalet menyalurkan sisa kumbahan ke sungai
atau laut menyebabkan kualiti air merosot.
Penggunaa baja   kimia   untuk   rumput   d padan golf menyumbang kepada kemerosotan kualiti air.2
b8          Aktiviti
perlombongan
Perlombongan bijih timah menyumbang kepada kemerosotan
kualiti air.
kerja-kerja menggunakan kapal korek akan membuang sisa perlombongan ke sungai berdekatan menyebabkan air sungai tersebut menjadi keruh dan berkelodak.2

c)        Jelaskan dua proses pembandaran yang pesat di bandar utama di Malaysia telah menyebabkan kemerosotan kualiti sumber air .

Isi Utama
Huraian
Markah
b1       Pertambahan
penduduk
Penggunaan yang bertambah
pembuangan sisa domestik bertambah

2
b2        Peningkatan
aktiviti perindustrian
Makanan,  pakaian,  bahan  kimia  yang  melepaskan  sisa
toksid ke dalam punca air.

2
b3    Perkembangan
aktiviti perniagaan
Sisa buangan dari kawasan perniagaan seperti pasar awam
dibuang ke dalam longkang akan mencemarkan sungai. Pembuangan minyak kotor dari bengkel kenderaan.2
b4       Pertambahan
aktiviti pembinaan
Kawasan pembinaayang melibatkan tarahan bukit dan
kerja-kerja meratakan tanah akan mendatangkan masalah pengaliran lumpur ke dalam sungai.

2
[2 isi  X 2 markah =4 markah]


4 a) Apakah persetujuan yang dicapai dalam Deklarasi Langkawi?    [2m]

Persetujuan yang dicapai di dalam Deklarasi Langkawi ialah komitmen serta tanggungjawab semua negara-negara Komanwel dalam mengawal dan mengatasi masalah pencemaran yang berkaitan dengan alam sekitar.

b) Nyatakan dua aspek permasalahan yang dibincangkan di dalam Deklarasi Langkawi.  [2m]
i.    Kesan rumah hijau
ii.    Penipisan lapisan ozon iii.    Hujan asid
iv.    Pencemaran laut
v.    Kemusnahan tanah
vi.    Kepupusan spesies flora dan fauna
                            Pemarkahan = Pilih mana-mana 2 isi x 1 m = 2m

c) Prinsip ke-7 Pembangunan Lestari ialah memperbaharui hubungan ekonomi antarabangsa.
Huraikan apakah yang dimaksudkan dengan prinsip ini.                                               [2m]

Prinsip ke-7 ini bermaksud hasil sektor ekonomi negara Malaysia seperti sektor pembalakan dapat dieksport ke luar negara dengan adanya hubungan kerjasama antarabangsa yang dijalinkan oleh Malaysia dengan negara luar kerana kayu keras punyai permintaan yang tinggi, harga terjamin serta hasil cukai membawa faedah kepada negara.


d) Huraikan kepentingan kerjasama antarabangsa untuk menangani isu alam sekitar.     [4m]

i.  Masalah kemerosotan alam sekitar telah menjadi masalah global ii.  Penjagaan alam sekitar secara global
iii.  Meningkatkan kesedaran tentang pentingnya pembangunan lestari.

Pemarkahan = Mana-mana 2 isi x 2 markah
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...