PENYELIDIKAN PRA-U 2011

Wednesday, May 17, 2017

PEPERIKSAAN PERCUBAAN PENGGAL 2 - 2017BAHAGIAN A :  ALAM SEKITAR FIZIKAL
[ 40 markah ]

Jawab soalan 1 dan satu soalan lain sama ada soalan 2  atau soalan  3.

1
(a)
Apakah yang dimaksudkan dengan keberkesanan kerpasan
[3]

(b)
Huraikan faktor yang mempengaruhi keberkesanan kerpasan ?
[4]

i)ii)(c)
Jelaskan pengaruh kurangan air terhadap aktiviti manusia.
[4]

i)ii)(d)
Huraikan langkah penyesuaian yang boleh diambil oleh manusia untuk menghadapi   masalah kurangan air.                                                                                                 
[4]

i)ii)Jawab sama ada soalan 2 atau 3

2.
a) (i)
Jelaskan bagaimana pertambahan gas rumah hijau boleh menyebabkan      pemanasan global
[12]

(ii)
Bincangkan langkah menangani perubahan iklim global masa kini.                 
[13]

atau


b) (i)
Huraikan proses pembentukan tekanan udara tinggi dan tekanan udara rendah
[4]

(ii)
Bagaimanakah pembentukan tekanan udara tinggi dan tekanan udara rendah   tersebut mempengaruhi pembentukan angin monsun barat daya dan angin     monsun timur laut.                                                                                            
[8]

(iii)
Bincangkan pengaruh angin monsun timur laut dan dan angin monsun barat  daya terhadap aktiviti manusia di kawasan pinggir pantai
[13]


Jadual 1.Taburan Kerpasan dan Sejatan di Kawasan Y padaTahun 2015Bulan

Jan
Feb
Mac
Apr
Mei
Jun
Jul
Ogos
Sep
Okt
Nov
Dis

Kerpasan

80
90
86
75
90
92
116
102
70
74
76
100

Sejatan

60
72
58
62
84
120
130
120
110
62
28
20

3.
(a).
Berdasarkan jadual di atas, bina graf yang sesuai bagi menunjukkan imbangan air  di kawasan Y pada tahun 2015.
[10]


(b)
Jelaskan pola imbangan air di kawasan  Y pada tahun  2015.
[4]


(c)
Bincangkan mengapa variasi imbangan air berbeza-beza mengikut ruang dan masa di sesuatu tempat
[11]


BAHAGIAN B :  ALAM SEKITAR MANUSIA
[ 40 markah ]

Jawab soalan 4 dan satu soalan lain sama ada soalan 5  atau soalan  6.
4.
(a)
Nyatakan teras dasar luar negara Malaysia         
[3]

i)ii)iii)(b)
Huraikan tiga peranan Malaysia dalam prinsip memakmurkan jiran   melalui kerjasama serantau.
[6]

i)ii)iii)

(c)
Jelaskan bagaimana Malaysia melibatkan diri dalam membantu dan   menangani isu alam sekitar serantau.                         

[6]

i)ii)iii)

Jawab sama ada soalan 5 dan 6

Jadual di bawah menunjukkan Keluaran Dalam Negara
Kasar (KDNK) Malaysia (dalam RM Juta) pada tahun 2010.

Sektor Ekonomi

KDNK (RM Juta)

Pertanian, Perhutanan dan Perikanan
40 916
Perlombongan dan Kuari
39 270
Pembuatan
154 640
Pembinaan
18 220
Perkhidmatan
322 611
Jumlah
575 657
                        (Sumber : Buku Perangkaan Malaysia, 2011)

5.
(a)
Kira peratusan sumbangan sektor-sektor ekonomi Keluaran Negara Kasar  (KDNK) Malaysia pada tahun  2010
[5]


Berdasarkan jadual di atas, lukis rajah bulatan untuk menggambarkan saiz relatif  sumbangan sektor-sektor ekonomi kepada Keluaran Dalam Negara Kasar pada  tahun 2010
[10]

(c)
Jelaskan kepentingan industri perkhidmatan kepada pembangunan ekonomi sesebuah negara
[10]
6.
(a)
Bincangkan kaedah bioteknologi yang diamalkan dalam pembangunan
sektor ekonomi pertanian, penternakan dan pembuatan di Malaysia    

[13]

(b)
Jelaskan impak perkembangan penggunaan bioteknologi terhadap alam sekitar manusia.
[12]KERTAS SOALAN TAMAT

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...